Vznik Sportovního klubu Jalubí

    

Jak vznikl SK Jalubí

  

          Sportovní klub Jalubí byl založen 22.května 1932.  Jeho zakládajícími členy

byli: Bednář Petr, Spáčil Josef, Hejda Vincenc, Grebeníček Ant., Borusík Jos., Ma-

toušek Ant., Keglér Alois, Kubina Alfons, Grebeníček Blažej, Balvín Ignác, Zaple-

tal Jaroslav, Zach Ant., Večeřa Josef, Tvrdý Florián.  Jelikož tehdejší funkcionři

se více zajímali o holdování osobních zájmů než o vývoj sportovní činnosti, tato

zcela vázla.  Žádný takto vedený spolek nemůže dobře prosperovat a jeho činnost

musí směřovati k ůpadku.  To se stalo v krátké době i u nás a zůstalo jen několik

slušných pohledávek k zaplacení po zakládajících členech.  K novuzaložení

SK Jalubí došlo 30.května 1937.  Dosti dlouho trvalo, než jsme se mohli vzpama-

tovat z tak těžké rány, která byla klubu zasazena hned v jeho počátečnícm vývoji,

zvláště když činnost se těšila velké pozornosti občanů.

       V čelo klubu byli postaveni zcela noví vedoucí funkcionáři:  předseda Belant

Josef, místopředseda Čagánek Petr a Běloch Frant., jednatel Fůsek Josef, pokla-

dník Kolář Josef, hospodář Kamenský Ant., matrikář Hejda Vincenc, vychovatel

Pekárek Ant. .  Další obětaví členové jsou:  Večeřa Karel, Záhořák Josef, Grebeň

Rudolf, Klain Frat., Obdržálek Frant. a Obdržálek Miroslav a j.  Tito všichni čle-

ni pracují opravdu se zájmem, aby klub dobře prosperoval jak sportovně, tak

morálně a hospodářky.

       Náš sportovní klub je vzorem všem okolním klubům, ač má dosti nepřátel v

okolí i v obci.  Než pevně věříme, že i v budoucnosti budeme dobře pracovat.

Přejeme novým vedoucím mnoho zdaru!

 

  (tenoto text je opisem výše zobrazeného obrázku)